Jak zarejestrować firmę

Krok – 1

Aby zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą, należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 (zamiast dotychczasowego formularza EDG). CEIDG jest ogólnodostępną bazą danych o osobach prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Wpis do CEIDG nie podlega opłacie. Wniosek CIDG-1 służy nie tylko wpisowi do Ewidencji, ale stanowi jednocześnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, GUSu oraz ZUSu lub KRUSu.

Dodatkowo, 0d 1 lipca 2011 każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG może zarejestrować swoją firmę przez Internet.

Aby zarejestrować firmę przez Internet należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, nową formę autoryzacji dostępną w urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych oraz wybranych oddziałach ZUS.

Aby uzyskać zaufany profil należy:

  • założyć konto na platformie ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) http://epuap.gov.pl/wps/portal/;
  • zalogować się na platformie ePUAP;
  • wypełnić wniosek o założenie profilu;
  • celem potwierdzenia tożsamości udać się do punktu potwierdzającego profil.

Możesz też wypełnić wniosek elektronicznie a następnie udać się do urzędu gminy, jedynie w celu jego osobistego podpisania. Jeśli nie chcesz dokonać rejestracji przez internet, nadal masz oczywiście możliwość osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy wypełnienia tamże wniosku i bezpośredniego złożenia go w urzędzie gminy.

Więcej informacji na temat zasad wypełniania i składania wniosku CEIDG-1 znajdziesz na stronie

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?f;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

oraz

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Krok 2 – Główny Urząd Statystyczny (regon – uproszczono)

Kiedyś z Wpisem do ewidencji bezpłatnie GUS nadawał nr statystyczny REGON, obecnie procedurę „uproszczono”, wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON. Numer regon dostępny będzie na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl/regon i stamtąd możesz go wydrukować. Dodatkowo, Urząd Statystyczny wydaje zaświadczenia o nadanym numerze regon na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Krok 3 – Firmowa pieczątka i wizytówki

Uwaga! jeśli prowadzisz firmę w ramach osobistej działalności gospodarczej, NIP firmy jest taki jak twój indywidualny nr NIP. Jeśli nie masz potwierdzenia nadania numeru NIP, wystąp do Urzędu Skarbowego o stosowny dokument.

Krok 4 – pieczątki i wyzytówki

Choć nie jest to obowiązkowe, dobrze jest wyrobić sobie firmową pieczątkę, na której powinny się znaleźć następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba firmy, numer REGON, nr NIP, możesz dodać numer wpisu do ewidencji, na pieczątce warto umieścić oprócz telefonów również adres e-mail oraz www firmy. Koszt pieczątki zależy oczywiście od rodzaju i może wahać się od 25 zł do 45 zł + VAT a czas wyrobienia zaczyna się od 1 – 3 godzin do 3 dni. Przy okazji warto też pomyśleć o wyrobieniu wizytówek.

Krok 5 – Bank

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą nie mają obowiązku otwierania firmowego rachunku bankowego, jest on jednakże konieczny jeśli będziesz otrzymywać zwrot VATu lub dokonywać transakcji, których jednorazowa wartość przekracza równowartość 15 000 euro. Dodatkowo, choćby dla porządku i przejrzystości warto byłoby rozdzielać transakcje firmowe od prywatnych, dlatego dobrze jest założyć konto firmowe. W banku należy wypełnić formularze niezbędne do otwarcia konta. Najczęściej konieczne będzie zabranie ze sobą: dowodu osobistego, ksero wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu), ksero dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu), pieczątki. Czasem, choć nie we wszystkich bankach żądają potwierdzenia nadania numeru NIP. W większości banków możliwe jest też otwarcie konta przez internet.

Przed dokonaniem wyboru banku dobrze jest zapoznać się gruntownie z ofertami różnych banków, zwracając uwagę na wysokość opłat i prowizji, ilość punktów banku, dostępność do konta za pośrednictwem Internetu, ilość oraz jakość oferowanych usług – dodatkowe usługi często niosą ze sobą dodatkowe płatności, dlatego warto ocenić czy rzeczywiście dana usługa jest nam potrzebna. Czas założenia konta w banku to przeważnie parę dni bardzo rzadko do miesiąca. Trzeba pamiętać że wszelkie zmiany dotyczące rachunku bankowego trzeba w określonym terminie zgłaszać odpowiednim instytucjom (US, ZUS).

Krok 6 – Wybór biura rachunkowego

Krok 5 możesz pominąć, jeśli decydujesz się na samodzielne prowadzanie swoich spraw podatkowo-księgowych. W Warszawie ceny prowadzenia najprostszej księgowości do 20 dokumentów (księga przychodów-rozchodów) wahają się od 100 do 300 złotych netto. Ponieważ przepisy stale sie zmieniają, warto zlecić prowadzenie spraw księgowych specjalistom, po to aby samemu móc skupić się na głównej działalności.

Krok 7 – Urząd Skarbowy

Wniosek CEIDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego. Składając wniosek należy zadeklarować wybór formy opodatkowania.

PIT osoby fizycznej prowadzącej własną działalność gospodarczą może być płatny:

  • na zasadach ogólnych wg obowiązującej w danym roku skali podatkowej;
  • wg jednolitej stawki 19% (podatek liniowy);
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • w formie karty podatkowej.

Jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą i opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, masz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Jesteś zobowiązana do gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej. Wymagane jest dokumentowanie praktycznie wszystkich wydatków fakturami VAT, rachunkami lub dowodami wewnętrznymi. W przeciwnym wypadku wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Księgę przychodów i rozchodów zakłada się w dniu rozpoczęcia działalności. Jeśli zlecono jej prowadzenie doradcy podatkowemu lub prowadzi ją biuro rachunkowe, należy prowadzić i przechowywać w miejscu prowadzenia działalności ewidencję sprzedaży lub wystawiać rachunki / faktury.

Krok 8 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca, jak również zatrudnieniu przez niego pracownicy, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, a także mają obowiązek opłacenia składki na Fundusz. Dla samego przedsiębiorcy ubezpieczeniem dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe. Pozostałe ubezpieczenia społeczne są dla przedsiębiorcy obowiązkowe.

Wniosek CEIDG Jest równocześnie zgłoszeniem płatnika do ZUSu. Jednak nie obędzie się bez wizyty w urzędzie ZUS, gdzie należy zgłosić siebie i zatrudnionych w firmie pracowników.

Pamiętaj o comiesięcznym obowiązku płacenia składek ZUS, niezależnie od tego czy Twoja firma przynosi dochód czy też nie.